Тема: Фотосинтеза и растење кај растенијата; Минерални материи потребни за растенијата

ИСХРАНА КАЈ РАСТЕНИЈАТА

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Фотосинтеза и раст на растенијата; Градба на листовите

СТРУКТУРА НА ЛИСТОТ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Клетки и организми; Карактеристики на живите организми

СЕДУМ ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ (КАРАКТЕРИСТИКИ)

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Органски системи кај човекот; Нервен систем

ШТО СЕ НЕРВНИ КЛЕТКИ, НЕВРОНИ И СИНАПСИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Органски системи кај човекот; Нервен систем

СПИЕЊЕ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Органски системи кај човекот; Ендокрин систем и хормонска регулација

ШТО СЕ ХОРМОНИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Органски системи кај човекот; Систем за излачување

УРИНАРЕН СИСТЕМ - ВОВЕД

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Органски системи кај човекот; Систем за излачување

БУБРЕЖНА БОЛЕСТ И ДИЈАЛИЗА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Клетки и организми; Клетка

ШТО СЕ КЛЕТКИ?

Одделение: 7 одделение

Македонски

Тема: Фотосинтеза и растење кај растенијата; Mинерали во растенијата

ШТО СЕ ЃУБРИВА?

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Клетки и организми; Животински клетки Растителни клетки

ВОВЕД ВО КЛЕТКИ: ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ

Одделение: 7 Одделение

Македонски

Тема: Клетки и организми; Микроорганизми

МИКРООРГАНИЗМИ

Одделение: 7 Одделение

Македонски

Тема: Клетки и организми; Микроорганизми и храна. Производсвто на јогурт

ПРОИЗВОДСТВО НА ЈОГУРТ

Одделение: 7 одделение

Македонски

Тема: Природна селекција; Природна селекција

НАТПРЕВАРУВАЊЕ И ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на храна; Варење на храната

БАКТЕРИИ ЗА ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Крвоток кај човекот; Циркулаторен систем

ВОВЕД ВО ЦИРКУЛАТОРЕН СИСТЕМ

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Крвоток кај човекот; Градба на срце

СТРУКТУРА НА СРЦЕТО

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Дишење и крвоток; Пушење и ефекти врз здравјето

ОПАСНОСТИ ОД ПУШЕЊЕТО

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Дишење и крвоток; Аеробно дишење

ШТО Е АЕРОБНА РЕСПИРАЦИЈА?

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Варијабилност; Варијации

ВАРИЈАЦИИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Живите организми во нивната животна средина; Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)

ШТО Е АДАПТАЦИЈА?

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Живите организми во нивната животна средина; Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)

ИНТРАСПЕЦИФИЧНИ И ИНТЕРСПЕЦИФИЧНИ ИНТЕРАКЦИИ

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Живите организми во нивната животна средина; Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)

АДАПТАЦИЈА НА ГРАБЛИВЦИ И ПЛЕН

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Класификација на организмите; Подредување на живите организми

ПЕТТЕ БИОЛОШКИ ЦАРСТВА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Запис во карпите; Фосилен запис

ФОСИЛИ - ДОКАЗИ ЗА ЕВОЛУЦИЈА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Запис во карпите; Фосили

КАКО СЕ ФОРМИРААТ ФОСИЛИТЕ?

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Живите организми во нивната животна средина; Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)

ПРИСПОСОБУВАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Дарвиновата теорија на еволуција со природна селекција

ДОКАЗИ ЗА ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Гени и хромозоми

ШТО СЕ ХРОМОЗОМИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Живите организми во нивната животната средина; Синџири на исхрана

СИНЏИРИ И МРЕЖИ НА ИСХРАНА

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Чарлс Дарвин

СВИНГАЛКИТЕ НА ДАРВИН

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Вештачка селекција

ВЕШТАЧКА СЕЛЕКЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на храна; Лоша исхрана (малнутриција)

АНОРЕКСИЈА И НАРУШУВАЊА ВО ИСХРАНАТА

Одделение: 8 Одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Повеќе за наследувањето

КОЈ Е МЕНДЕЛ И ШТО СЕ ГЕНЕТСКИ ВРКСТУВАЊА?

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Вештачка селекција

СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА КЛОНИРАЊЕ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Класификација на организмите; Подредување на живите организми

ЕДНОКЛЕТОЧНИ НАСПРЕМА ПОВЕЌЕКЛЕТОЧНИ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Природна селекција

ТЕОРИЈА НА ЕВОЛУЦИЈАТА - ДАРВИН И ЛАМАРК

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Монохибридно наследување

ПАНИТОВ КВАДРАТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Живите организми во нивната животна средина; Земјоделство и загадување

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО - ШТО Е ТОА?

Одделение: 7 одделение

Наскоро