ШТО СЕ НЕРВНИ КЛЕТКИ, НЕВРОНИ И СИНАПСИ

Тема: Органски системи кај човекот
Наставна eдиница: Нервен систем
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Колку типови на неврони има?

3
4
2
1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Моторните неврони ги пренесуваат синапсите од централниот нервен систем до:

ефекторите
сетилните неврони
дразбата
никаде

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Кој дел од невронот е обложен со изолирачка обвивка која го забрзува преносот на сигналот?

дендрит
нуклеус
аксон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. 9. Моторните неврони:

детектираат дразба
пренесуваат дразба
поттикнуваат реакција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Колку главни компоненти имаат моторните неврони?

2
5
3
7

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Која е функцијата на дендроните и дендритите?

го пренесуваат сигналот надвор од клеточното тело
ги примаат информациите од другите неврони или од надворешната средина
предизвикуваат мускулна реакција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Дали дендроните и дендритите примаат информации од другите неврони или од надворешната средина?

да
не
само дендритите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. За што служи нервниот систем?

за комуникација низ телото
за растварање на храната во организмот
за потпора на телото

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Што испраќа рецепторот до централниот нервен систем?

електричен импулс
митохондрии
растворени хранливи материи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Преку каков неврон централниот нервен систем ги испраќа пораките до ефекторот??

сензорен неврон
рбетен неврон
моторен неврон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Како уште се нарекуваат нервните клетки?

неврони
неврити
дендрити

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Кои се трите типови нерви?

сензорни, интерневрони и моторни
топчести, пругасти и спирални
долги, средни и кратки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Колку типови нерви постојат?

1
4
3
2

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

14. Кои неврони ги пренесуваат сигналите од рецепторите до 'рбетниот и черепниот мозок?

интерневроните
моторните нерви
сензорните нерви

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

15. Што прават интерневроните?

ги пренесуваат пораките од еден до друг дел на централниот нервен систем
ја прочистуваат крвта
впиваат вода за организмот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

16. Преку што се пренесуваат пораките до централниот нервен систем?

моторен неврон
сензорен неврон
интерневрони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

17. Надворешните дразби ги детектира рецепторот кој преку сензорен неврон испраќа електричен импулс до:

Периферниот нервен систем
Автономниот нервен систем
Централниот нервен систем

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

18. Преку кои неврони се пренесуваат пораките од централниот до ефекторите?

сензорен неврон
интерневрон
моторен неврон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

19. Нервните клетки се познати како:

рецептори
крвни садови
неврони
нефрони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

20. Сензорните неврони ги пренесуваат сигналите од рецепторите до:

рбетниот и до черепниот мозок
мозокот и до продолжниот мозок
мозокот и до черепниот мозок
рбетниот и до продолжниот мозок

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

21. Моторните неврони имаат:

сензорни плочи
интерневронски плочи
моторни плочи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

22. Моторните неврони ги пренесуваат сигналите од Централниот нервен систем до:

ефекторите
Автономниот нервен систем
Периферниот нервен систем

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

23. Сензорните неврони имаат рецептори на крајот на нивните:

коски
мускули
влакна
клетки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

24. Синапсите се спој помеѓу два соседни неврони и електричниот импулс мора да помине низ спојот за да го:

продолжи своето патување
скрати своето патување
одржи своето патување
прекине своето патување

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

25. По што се движи електричниот импулс?

по влакната
по ефекторот
по аксонот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

26. Синапсите освен што поврзуваат два или повеќе неврони,исто така овозможуваат и нервните сигнали да патуваат во:

две насоки
една насока
четири насоки
три насоки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

27. Што детектираат сензорните неврони?

брзината
дразбата
светлината
масата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

28. Преку што централниот нервниот систем праќа пораки до другите делови од телото?

Пораката се пренесува преку моторните невроно до ефекторот
Пораката се пренесува преку сензорни нерви
Централниот нервен систем не праќа информации
Ништо од горенаведеното

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

29. Како се пренесуваат пораките од централниот нервен систем до ефекторите?

преку моторните неврони
сите пораки се пренесуваат преку мозокот
ЦНС ја пренесува пораката по надворешните дразби

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

30. Што содржи нервниот систем?

коски
мускули
неврони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

31. Каде сензорните неврони пренесуваат сигнали?

од мозокот до кожата
од ефекторите до моторните неврони
од рецепторите до 'рбетниот столб и черепниот мозок

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

32. Која е улогата на моторните неврони?

Моторните неврони ги пренесуваат сигналите од срцето до надворешните дразби.
Моторните неврони ги пренесуваат сигналите од централниот нервен систем до ефекторите.
Моторните неврони ги пренесуваат пораките помеѓу разни делови на централниот нервен систем.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

33. Кои се трите главни компоненти на невроните?

Клеточно тело со нуклеус, дендрони и дендрити, аксони
Клеточен ѕид, аксон и нулеус
Митохондрија, кожна обвивка, дендрони и дендрити

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

34. За што служат аксоните?

За забрзување на функцијата на нервниот систем.
За пренос на сигналите кон клеточното тело.
За да го пренесуваат сигналот надвор од клеточното тело.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

35. За што служат дендроните и дендритите ?

Тие примаат информации од другите неврони или од надворешната средина и ги пренесуваат до клеточното тело.
Праќаат информации кон другите неврони или кон надворешната средина.
Ја регулираат функцијата на нуклеусот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

36. Со каква обвивка се обложени аксоните?

Со бело сивкаста обвивка која го филтрира сигналот
Со изолирачка обвивка која го забрзува преносот на сигналот
Со спроводлива обвивка која го појачува сигналот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

37. Што има секој сензорен неврон од крајот на неговото влакно?

рецептори
ефектори
дразби

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

38. Преку што се пренесуваат пораките до централниот нервен систем?

моторен неврон
сензорен неврон
интерневрони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

39. Кој ги врши другите врски помеѓу други неврони?

Моторните неврони
Интервроните
Мозокот
Интерневроните

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

40. Преку кој неврони се пренесуваат пораките од централниот до ефекторите?

сензорен неврон
интерневрон
Моторен неврон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

41. По што се движи електричниот импулс?

По аксонот
По ефекторот
По сензорите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

42. Нервните клетки се познати како:

Рецептори
неврони
крвни садови

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

43. Сензорните неврони ги пренесуваат сигналите од рецепторите до:

рбетниот и черепниот мозок
мозокот и до черепниот мозок
рбетниот и до продолжениот мозок
мозокот и до продолжениот мозоко

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

44. По што се движи електричниот импулс?

по влакната
по ефекторот
по аксонот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

45. Што може да се случи кога електричниот импулс се движи по аксонот?

Тогаш може ние да не можеме да одиме во права линија туку нема да знаеме во кој правец да одиме.
Тогаш може да почне поттикнување и ослободување на хемиски невротрансмитер кој се шири низ синапсата и се врзува со рецепторите на следниот неврон.
Тогаш моторните неврони би одкажале и ние не ми можеле да гледаме.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

46. Што детектираат сензорните неврони?

дразбата
брзината
масата
светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

47. Синапсите освен што поврзуваат два или повеќе неврони исто така овозможуваат и нервните сигнали да патуваат во:

една насока
четири насоки
две насоки
три насоки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

48. Што друго може да овозможат синапсите?

Синапсите може да се обвиткат и со аксони.
Тие само контролираат како ефекторите ке се движат.
Синапсите овозможуваат и нервните сигнали да патуваат само во една насока.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

49. Нервниот систем е систем:

за комуникација низ целото тело
што овозможува движење на телото
за размножување

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

50. Преку какви неврони се пренесуваат пораките до централниот нервен систем?

моторни
рецепторни
сензорни
ефекторни

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

51. Кој ги детектира надворешните дразби?

рецептор
аксон
централнен нервен систем
сензор

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

52. Централниот нервен систем ја пренесува пораката преку моторни неврони до ефекторите.

точно
неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

53. Неврони се исто така познати како:

неврофибрили
нервни клетки
неуроцит
неутрит

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

54. Постојат 4 типа неврони.

точно
неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

55. Мешаните неврони исто така се викаат и:

сетилни
сензорни
моторни
интерневрони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

56. Кои се трите главни компоненти на невроните?

клеточно тело без нуклеус, со дендрони и дендрити, и аксон
клеточно тело со нуклеус, дендрити и дендрони, и аксон
клеточно тело со нуклеус, дендрити, и аксон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

57. Аксони го пресенуваат сигналот надвор од клеточното тело.

точно
неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

58. Што излачуваат жлездите?

материи
крв
хормони
екскрети

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

59. Синапса е спој на две соседни:

нерви
клетки
коски
мускули

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

60. Што се шири низ синапсата и се врзува со рецепторите на следниот неврон?

неврит
невротрансмитер
неврохипофиза

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

61. Нервните сигнали патуваат во повеќе насоки.

точно
неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

62. Мешаните нерви ја детектираат дразбата.

точно
неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

63. Невроните ја испраќаат информацијата како:

сигнал
електричен импулс
порака

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

64. Како се пренесуваат пораките до централниот нервен систем?

Преку сензорните нервони
Преку моторните нервони
Не се пренесуваат пораки
Ништо од наведеното

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

65. Кој ги детектира надворешните дразби?

Рецептор кој преку сензорниот нервон испраќа електричен импулс до ЦНС
Рецепторот кој преку моторните нервони испраќа електриќен импулс до ЦНС
Никој не ги детектира надворешните дразби

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

66. Преку што ја пренесува пораката ЦНС до ефекторите?

Преку сензорните нервони
Преку моторните нервони
Преку иинтернервоните
ЦНС не пренесува пораки до ефекторите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

67. Колку видови нервони постојат?

8
4
3
2
10

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

68. Кои се различните видови на нервони?

моторни и сензорни
моторни, сензорни, сетилни и мешани
моторни, сетилни и мешани
моторни, мешани и интернервони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

69. Што пренесуваат интернервоните?

Пораки од еден до друг дел на нервниот систем
Пораки од ЦНС до ефекторите
Пораки од рецепторите до ЦНС
Тие не пренесуваат ништо

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

70. Кој ги пренесува сигналите од ЦНС до ефекторите?

Моторните нервони
Сензорните нервони
Аксонот
Централниот нервен систем не пренесува пораки до ефекторите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

71. Дендритите се наоѓаат во:

црвените крвни клетки
растителните клетки
нервните клетки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели